Policy gällande Forum för samråd

Mål och Syfte

För att leva upp till den Skollagens (4 kap) skrivningar avseende barn, elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande, samråd, delaktighet och kontinuerlig information om verksamheten har styrelsen beslutat att Lingua Montessoriskolor ska erbjuda ”Forum för samråd” enligt nedanstående modell.

Samverkansformer och nivåer

Samverkan mellan förskolan/skolan, elever och vårdnadshavare ska ske kontinuerligt på

fyra olika nivåer och former:

  1. Barn- och elevnivå (barn/elev och pedagoger)

På förskolan har avdelningen samling varje dag. Här ges möjlighet för förskolebarnen att i dialog med pedagogerna diskutera verksamheten. De äldre förskolebarnen kan   också välja en representant till elevrådet.

I skolan genomförs elevråd. Elevrådet består av två representanter från varje klass. Dessa väljs, genom en demokratisk omröstning, i början av varje läsår. Under varje elevråd närvarar minst en vuxen och man följer alltid en tydlig dagordning.

 

  1. Individuell nivå (Förskollärare och barnskötare)

Denna samverkan sker i de Dagliga mötena som finns på förskolan i samband med lämning och hämtning. Här ska möjlighet till såväl dialog som överlämnande av information finnas. Även det enskilda barnets Utvecklingssamtal är en del av denna dialog/möjlighet till inflytande.

  1. Avdelningsnivå (Arbetslaget)

Här ska samverkan ske genom att regelbundna Föräldramöten genomförs. Dessa ska vara organiserade så att vårdnadshavare ges möjlighet att framföra synpunkter och ges möjlighet till inflytande i verksamheten och medverka i utvärderingen av förskolans/skolans verksamhet. Det kan även ske i formen av mötesplats för dialog och information, till exempel som Öppet Hus, Drop-In eller Vernisage på förskolan/skolan.

 

  1. Enhetsnivå (Förskolechefen/rektor)

Förskolan/skolan organiserar Forum för samråd där föräldrarepresentanter från förskolans samtliga avdelningar och skolans klasser ges utrymme att medverka. Även elevrepresentanter för skolan ges utrymme att medverka. Forum för samråd genomförs 1-2 ggr/termin och förskolechef/rektor är ansvarig för att sammankalla till dessa möten. Valet av föräldrarepresentanter görs genom att det bland föräldrarna i var avdelning/klass utses ett klassombud. En av dessa representanter utses till kontaktperson jämtemot skolan. Elevrepresentanter utses av elevrådet.


 

 

 

 

 

Lingua Montessoriförskolor © 2007

ad