Ledighet

Ansökan

Information om elevens skolplikt och möjlighet till ledighet


Bakgrund
 

Skolans skyldighet är att tillgodose elevernas rätt till utbildning enligt gällande riktlinjer och styrdokument. För att vi ska kunna fullgöra vårt utbildningsuppdrag ska eleverna vara i skolan enligt skolplikten. 


Nuläge
 

I samband med den nya skollagen 2010 skärptes synen på elevernas möjlighet till ledighet från skolan. Detta kom till då lagstiftaren under tid sett en tendens till att man i skolan vid allt fler tillfällen behövt ta ställning till vårdnadshavares önskemål om rekreationsresor/ semester under läsåret. För den enskilde eleven blir det ett avbrott i studierna, viktiga undervisningsmoment missas och kontinuiteten går förlorad. I viss mån påverkas även hela gruppen. Elevernas läsår omfattar 178 av årets 365 dagar. Resterande dagar bedöms tillgodose elevernas behov av rekreation och vila.


Riktlinjer enligt gällande skollag

Vi beviljar därför endast ledighetsansökningar som är inom ramen för gällande Skollag. Eleven kan befrias från undervisningen om särskilda skäl föreligger. Enskilda angelägenheter kan även vara skäl för beviljande av ledighet. Synnerliga skäl är när behov utöver det vanliga föreligger.

Vanliga semesterresor ryms inte inom ramen för de skäl som ligger till grund för befriande från skolplikten. 

All frånvaro som inte anmäls av vårdnadshavarna eller om eleven av andra skäl uteblir från undervisningen kommer att dokumenteras som ogiltig frånvaro. Vi ber er i detta sammanhang även tänka på när skoldagen börjar och att all ankomst efter det är att betrakta som sen ankomst. 

Vi har förståelse för att det här innebär ibland knepiga förutsättningar för er som vårdnadshavare. Vår tro är ändå att vi har en gemensam syn på att skolan är viktig.