Vårt koncept

Vår förskola och grundskola en liten enhet som följer läroplan för förskola respektive läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemt. Vi har montessoripedagogiken som ledstjärna och tror på att montessoripedagogiken är en modern och heltäckande pedagogik som passar för alla barn, även 2020-talets barn.

Vi vill gärna göra montessoripedagogiken tillgänglig för så många barn som möjligt. Därför försöker vi, i den mån det är praktiskt möjligt, hålla öppettider som passar ett modernt samhälle samt arbeta efter Maria Montessoris tankar. 

Maria Montessori hade en vision om att fostra världsmedborgare, som skulle skapa fred i världen. Inspirerade av detta vill vi också att vår förskola skall vara flerspråkig. På förskolan finns pedagoger som har andra modersmål än svenska och som talar dessa språk med alla barn i barngruppen. Vi försöker alltid ha pedagoger som pratar svenska, engelska, franska och spanska i grupperna.

På vår grundskola lever dessa språk sitt liv företrädesvis på fritids och bland elever på raster och under arbetspass. Skolans undervisning sker i huvudsak på svenska, men engelska är ett viktigt och stort ämne då vi valt att göra det som ett profilämne med hjälp av skolans val. Vi startar med engelskundervisning i  förskoleklass och utökar språket ju längre upp i åldrarna vi kommer. Fler timmar läggs på engelskan och i många klassrum talas det regelbundet av både pedagoger och elever. 

Lingua montessoriskola och förskola är en liten skola, vilket gör det möjligt för alla att lyckas i sitt sitt arbete. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för barn och elever att bli sedda, arbeta i sin egen takt och lyckas. Vi har välutbildad personal som ska stimulera till ett rikt lärande och vara goda förebilder för barn och elever i deras lärande. Barnen är vår framtid och vi vill vara en del av att skapa den. Våra klasser är små så att elevernas närhet till läraren belyses. Alla elever ska ha möjlighet till hjälp och stöd i sitt arbete och detta ser vi som en förutsättning för att lyckas.